Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιονική: Επιβάρυνση 166 χιλ. από φόρους 2003-2005

Η Ιονική Ξενοδοχειακή γνωστοποιεί, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003-2005. Προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήματος ποσού 188 χιλ. ευρώ ως μείωση των φορολογικών ζημιών μεταφερόμενων προς συμψηφισμό των ανωτέρω χρήσεων, καθώς και διαφορές φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας ποσού 73 χιλ. ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2006.

Ιονική: Επιβάρυνση 166 χιλ. από φόρους 2003-2005
Η Ιονική Ξενοδοχειακή γνωστοποιεί, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003-2005. Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες η παραλήψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

Προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήματος ποσού 188 χιλ. ευρώ ως μείωση των φορολογικών ζημιών μεταφερόμενων προς συμψηφισμό των ανωτέρω χρήσεων, καθώς και διαφορές φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας ποσού 73 χιλ. ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v