Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο στο 2006

Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Βαρβαρέσος στη χρήση του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2005.

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο στο 2006
Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Βαρβαρέσος στη χρήση του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2005.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το έτος 2006 αυξήθηκε στα 26,41 εκατ. Ευρώ από 26,11 εκατ. Ευρώ του έτους 2005. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 19,28 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 571 χιλ. Ευρώ έναντι 637 χιλ Ευρώ του έτους 2005. Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 3,29 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,84 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,57 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών σε 2,14 εκατ. Ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών του 2006 παρουσίασε αύξηση διαμορφούμενος σε 27,95 εκατ. Ευρώ από 27,61 εκατ. Ευρώ του έτους 2005. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 532 χιλ. Ευρώ έναντι 1,19 εκατ. Ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 3,95 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,86 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,46 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,17 εκατ. Ευρώ του έτους 2005.Σημειώνεται ότι στη χρήση 2006 τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από τους παρακάτω λόγους:

* Αποζημιώσεις ύψους 205.000 Ευρώ λόγω μείωσης προσωπικού κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2006

* Κόστος 350.000 Ευρώ μετατροπής του Ομολογιακού δανείου σε Κοινοπρακτικό στο τέλος του έτους 2006

* Επιβάρυνση 450.000 Ευρώ λόγω απομείωσης της αξίας της συμμετοχής στη θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v