Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Γ.Σ. στις 5/6 για διάθεση κερδών

Τη διάθεση κερδών της χρήσης 2014, καθώς και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρία Μύλοι Κεπενού στις 5 Ιουνίου.

Μύλοι Κεπενού: Γ.Σ. στις 5/6 για διάθεση κερδών
Το διοικητικό συμβούλιο της Μύλοι Κεπενού προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Mαϊου 2015, τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00, στα γραφεία της στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

- Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

- Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

- Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v