Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Στόχος η περαιτέρω μείωση των ληξιπρόθεσμων

Σε τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εντός του επόμενου τριμήνου προσβλέπει η Δομική Κρήτης, προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν τη μετοχή της εταιρίας στην κατηγορία της Επιτήρησης .

Δομική Κρήτης: Στόχος η περαιτέρω μείωση των ληξιπρόθεσμων

Η Δομική Κρήτης σημειώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της με στόχο την άρση των λόγων που οδήγησαν τη μετοχή της στην κατηγορία της Επιτήρησης.

Όπως σημειώνει, ήδη έχει προχωρήσει σε σειρά διαρθρωτικών ενεργειών ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της είναι πλέον σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την 31/12/2014 κατά 48% και βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ενώ έχει επιτύχει να μην υπάρχουν παλαιές χρονίζουσες οφειλές καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτών αφορά τρέχουσες οφειλές.

Η κάλυψη δε των ληξιπροθέσμων οφειλών, σύμφωνα με την εταιρία, θα γίνει με την ενίσχυση των εισπράξεων από τα έργα, με την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και με συμψηφισμό απαιτήσεων από το Δημόσιο ,οι οποίες αναμένεται να γίνουν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της από 04.04.2013 απόφασης του Δ.Σ του Χ.Α οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2012 οι ζημίες του ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η διοίκηση του ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων – αύξηση ανεκτέλεστου, βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων 2013 και 2014 καθώς και της τρέχουσας περιόδου 1/1/2015-31/03/2015 η οικονομική κατάσταση παρουσίασε πολύ σημαντική βελτίωση, σε σχέση με την χρήση 1/1/2012-31/12/2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας η εταιρία μεταφέρθηκε στην κατηγορία επιτήρησης.

Ο όμιλος παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρηθεί σταθερά σε προ φόρων κερδοφορία στις χρήσεις μετά την χρήση του 2012.

Στην τρέχουσα περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε 0,34 εκατ. (κέρδη) και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στον όμιλο 0,047 εκατ. ευρώ (κέρδη).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v