Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση 17% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 17% στον όμιλο και 44,2% στη μητρική παρουσίασαν καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εξάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Βογιατζόγλου: Αύξηση 17% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 17% στον όμιλο και 44,2% στη μητρική παρουσίασαν καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εξάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A Εξαμήνου 2007, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθε στα 16.244 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 29,3% σε σχέση με το αντίστοιχο A Εξάμηνο του 2006 (12.557 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 6.247 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 21,2% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2006 (5.153 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 1.848 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,9% (1.666 χιλ. ευρώ το A Εξάμηνο 2006).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 1.036 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 8,2% (957 χιλ. ευρώ το A Εξάμηνο 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 758 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,0% (648 χιλ. ευρώ το A Εξάμηνο 2006).

Σημειώνεται, ότι το A Εξάμηνο 2007 και 2006 στον Όμιλο ενοποιούνται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, Logisystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης & Διανομής Εμπορευμάτων, με συμμετοχή 99%, Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων, με συμμετοχή 99,41% και η Ρουμάνικη εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 13.846 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 25,6% σε σχέση με το αντίστοιχο A Εξάμηνο 2006 (11.021 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.852 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2006 (4.143 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 1.800 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,1% (1.450 χιλ. ευρώ το Α Εξάμηνο 2006).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 1.097 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 29,2% (849 χιλ. ευρώ το Α Εξάμηνο 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 825 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,2% (572 χιλ. ευρώ το Α Εξάμηνο 2006).

H εν λόγω αύξηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται:Α) Αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2006.

Β) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας που εξυπηρέτησαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων με οριακή αύξησή τους.

Γ) Στην απόδοση του Κέντρου Διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας που σε συνεργασία με το αποτελεσματικό μηχανογραφικό σύστημα WMS της εταιρείας εξυπηρέτησε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.Δ) Η μείωση φορολογίας εισοδήματος που ισχύει για το έτος 2007 σε σχέση με το έτος 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v