Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Τροποποιείται το πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

Η ΓΣ αποφάσισε να προβεί στην τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αναφορικά με την παράταση αποπληρωμής έως την 31.7.2016 των ομολογιών.

Δρομέας: Τροποποιείται το πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

Την 21/12/15 ώρα 12η μ. στα γραφεία της Δρομέας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.373.094 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 75,96 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,96 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.373.094 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αναφορικά με την παράταση αποπληρωμής των ομολογιών που ενσωματώνονται στους τίτλους υπ' αριθ. 1 έως 6 και τη συνακόλουθη μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως αυτών, καθώς και τα ως άνω συναφή με την εν λόγω παράταση ζητήματα και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 3156/2003:

α) να προβεί στην τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αναφορικά με την παράταση αποπληρωμής έως την 31.7.2016 των ομολογιών που ενσωματώνονται στους τίτλους υπ' αριθ. 1 έως 6 καθώς και τα ως άνω συναφή με την εν λόγω παράταση ζητήματα επιφέροντας οποιεσδήποτε αλλαγές στο ανωτέρω Πρόγραμμα Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κρίνει αναγκαίες.

β) να συνομολογήσει ελεύθερα κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια και ειδικό θέμα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

γ) να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, καθώς και τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες.

δ) να προβεί σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια απαραίτητη κατά την κρίση του (υποβολή δηλώσεων, αιτημάτων, εντολών κ.λπ.) για την τροποποίηση του Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά τα ανωτέρω, και γενικά για την υλοποίηση και τελείωση των αποφάσεων της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης χωρίς κανένα περιορισμό.

ε) να καθορίσει το πρόσωπο/τα πρόσωπα, το/τα οποίο/α θα εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται να υπογράψει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας την Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, την επισημείωση επί του σώματος των υπ' αριθ. 1 έως 6 τίτλων των ομολογιών η ημερομηνία λήξεως των οποίων μετατίθεται κατά τα ανωτέρω για την 31.7.2016, κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δηλαδή σύμβαση, δήλωση, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την τελείωση της τροποποίησης και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης χωρίς κανένα περιορισμό, και

στ) να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v