Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Θετικά EBIT για πρώτη φορά μετά το 2009

Στα 162 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών. Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρίας την 31.12.2015 ανήλθε στα €783εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €0,83 ανά μετοχή.

MIG: Θετικά EBIT για πρώτη φορά μετά το 2009

Βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά μεγέθη του 2015 για τον όμιλο της MIG. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2015 κατέγραψαν αύξηση €26εκ, ήτοι ετήσια αύξηση 2,3%, και ανήλθαν στα €1,14 δισ.

Μάλιστα, όπως σημειώνει η διοίκηση, η αύξηση των πωλήσεων επιτεύχθηκε παρά την παρατεταμένη ύφεση στην Ελληνική οικονομία και την επιδείνωση των συνθηκών στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας κατά το 2ο Εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου 2015 και της αύξησης του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών (σ.σ. τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) σχεδόν διπλασιάστηκαν στα €162,8εκ έναντι €89,2εκ το 2014, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των ζημιών απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων) ανήλθαν σε κέρδη €125,1εκ έναντι €66,3εκ το 2014.

Το περιθώριο EBITDA σε ενοποιημένη βάση το 2015 σχεδόν διπλασιάστηκε στο 10,9% έναντι 5,9% το 2014.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημία €113,2εκ, έναντι ζημίας €172,6εκ το 2014. Τα αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνουν φορολογική επιβάρυνση ύψους €18εκ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις Ελληνικές επιχειρήσεις σε 29% από 26%. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν επίσης ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους €50,1εκ έναντι €69,1εκ το 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρίας την 31.12.2015 ανήλθε στα €783εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €0,83 ανά μετοχή. Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €174εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2015 ανήλθαν στα €1,69 δισ, μειωμένες κατά €59εκ έναντι της 31.12.2014.

Οπως τονίζει η διοίκηση, κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκε με επιτυχία η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές. Το Δεκέμβριο 2015 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος MIG στη Skyserv Handling Services, ενώ είχε προηγηθεί τον Ιούλιο 2015 η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος MΙG στην FAI rent-a-jet AG και FAI Asset Management GmbH.

Από τη διοίκηση σημειώνεται επίσης το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα της προσφυγής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Σύμφωνα με αυτό η Έκθεση Απαιτήσεων (“Memorial”) της MΙG από κοινού με τους άλλους Έλληνες επενδυτές κατατέθηκε στις 20.02.2015 και η ακρόαση της υπόθεσης έχει ορισθεί κατ’ αρχήν για το διάστημα 28.11.2016 – 08.12.2016.

Η εικόνα στις θυγατρικές

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG κατέγραψαν, κατά τη διάρκεια του 2015, σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά τις προαναφερθείσες δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Ομιλος ATTICA: το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων 2015 είναι η επίτευξη των υψηλότερων κερδών την τελευταία δεκαετία τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη €80,7εκ έναντι €46,4εκ το 2014) όσο και αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €56,8εκ έναντι €22,4εκ το 2014). Παράλληλα, η σημαντική αυτή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν στα €33,2εκ έναντι €4,3εκ το 2014. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα παραπάνω είναι η ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο καθώς και η εξοικονόμηση καυσίμων η οποία σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.

Όμιλος VIVARTIA: τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων το 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (2% ετησίως στα €601,4εκ), (β) η σημαντική αύξηση κατά 78% ετησίως των λειτουργικών κερδών EBITDA στα €50,2εκ έναντι €28,2εκ το 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η επιστροφή στην κερδοφορία στο επίπεδο των αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €19,3εκ έναντι ζημίας €1,7εκ το 2014). Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 32,3% το 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64,9% το 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το 2015 ενισχύθηκε στο 26,6% έναντι 26,0% το 2014.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων το 2015 είναι (α) η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (αύξηση κερδών 86% ετησίως στα €22,0εκ έναντι €11,8εκ το 2014) και (β) η επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €2,5εκ έναντι ζημίας €8,5εκ το 2014). Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της οριακής αύξησης των πωλήσεων (1% ετησίως στα €220,3εκ), παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας (το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε κατά περίπου 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 10%). Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκε με επιτυχία η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές. Το Δεκέμβριο 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος MΙG στην Skyserv, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα €18εκ. Επίσης, τον Ιούλιο 2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος MIG στις εταιρίες FAI rent-a-jet AG και FAI Asset Management GmbH, με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται στα €25,2εκ.

Μπουλούτας: Θωρακίζεται ο όμιλος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MΙG, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου MIG επέδειξαν σημαντική βελτίωση, απόρροια της συνεχιζόμενης λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Όλες οι κύριες θυγατρικές εταιρίες πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής τους κερδοφορίας, παρά το έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στο σύνολο του Ομίλου, ο διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA αποδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών αποφάσεων στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει τον Όμιλο για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας».

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ)

2014

2015

Πωλήσεις

1.116,7

1.142,8

EBITDA σύνολο θυγατρικών(1)

89,2

162,8

περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών

8,0%

14,2%

EBITDA Ομίλου(2)

66,3

125,1

περιθώριο EBITDAΟμίλου

5,9%

10,9%

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

(172,6)

(113,2)

(1) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων.

(2) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v