Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Επέστρεψε σε κερδοφορία το 2015

Αύξηση 17,3% στο τζίρο και 14,4% στα EBITDA εμφάνισε το 2015 η εταιρία, η οποία εμφάνισε κέρδη μετά φόρων ύψους 527 χιλ. ευρώ παρά τις πρόσθετες προβλέψεις και την αυξημένη φορολογία.

Εβροφάρμα: Επέστρεψε σε κερδοφορία το 2015

Παρά τη συνεχιζόµενη πορεία ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας για έκτη συνεχή χρονιά, τις αρνητικές πολιτικές εξελίξεις µε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις µέσα στη χρήση 2015 που περαιτέρω επιδείνωσαν τα µεγέθη της Ελληνικής οικονοµίας µε αποκορύφωµα την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα από τον Ιούλιο του 2015, ο οικονοµικός απολογισµός της Εταιρείας και του Οµίλου είναι θετικός µε επιστροφή σε κερδοφορία, υψηλό EBITDA και ταυτόχρονα µειούµενο τραπεζικό δανεισµό.

Οπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση τη εταιρία, ο θετικός οικονοµικός απολογισµός είναι αποτέλεσµα των ενεργειών της ∆ιοίκησης προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων που ξεκίνησε στη χρήση 2013, της ανάπτυξη νέων προϊόντων και της αύξηση των εξαγωγών. 

Βασική παράµετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτέλεσε η ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού γάλακτος από τις αγελάδες της θυγατρικής εταιρείας CAMPUS A.E.. Η ιδιοπαραγωγή γάλακτος δηµιουργεί σηµαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων η οποία αποτελεί και τον οδηγό της αύξησης των πωλήσεων στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.

Η CAMPUS A.E. πέραν των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δηµιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που αποτελεί ένα µοντέρνο «συνεργατισµό» δώδεκα νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύµφωνα µε τον οποίο η Campus αναλαµβάνει τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριµένων κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα αγοράζει το παραγόµενο από τα κοπάδια αυτά γάλα δηµιουργώντας σηµαντικές συνέργειες. Το µοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδηµα για τους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους και αποτελεί ένα ελκυστικό µοντέλο διαχείρισης κοπαδιών ζώων. Οι καινοτόµες ορθές πρακτικές , όπως 20 m2 σταβλισµού ανά αγελάδα αντί για 5 m2 και η ποικιλία ντόπιων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στο σιτηρέσιο των αγελάδων αντί της εισαγόµενης σόγιας , συµβάλλουν στην ευζωία και υψηλές αποδόσεις των αγελάδων Η συνολική ηµερήσια παραγωγή από ιδιόκτητα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και άλλων κτηνοτρόφων ανέρχεται σε πάνω από 35 τόνους γάλα ηµερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 2,5% της εγχώριας παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Το cluster της CAMPUS A.E. αποτελεί ένα µοναδικό και πρότυπο µοντέλο για τα δεδοµένα της εγχώριας αγοράς και τη µόνη αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αύξησης της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Να σηµειωθεί ότι η εγχώρια παραγωγή είναι ελλειµµατική καλύπτοντας µόνο το 35% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα µας να πραγµατοποιεί µεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Στη χρήση 2015 η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την ανάπτυξη των συνεργασιών για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) επενδύοντας σε νέα προϊόντα.

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων, οι βασικές µεταβολές των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση έχουν ως εξής:

Τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών αυξήθηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 29.646 χιλ. έναντι € 25.272 παρουσιάζοντας αύξηση 17,3% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 28.625 χιλ. έναντι € 24.737 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.030 χιλ. και € 3.145 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 3.522 χιλ και € 2.452 χιλ της συγκριτικής περιόδου , αυξηµένα δηλαδή κατά 14,4% και 28,2% αντίστοιχα.

Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 1.153 χιλ. παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 268 χιλ.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 651 χιλ. σηµαντικά αυξηµένα σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν ζηµία € -181.

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε µε επιπλέον προβλέψεις ποσού € 231 χιλ. για κάλυψη ζηµιών από τη πιθανότητα µη ρευστοποίησης µέρους των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας και με την αποµείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας ποσού € 279 χιλ. µε βάση έκθεση εκτίµησης εµπειρογνώµονα για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας τους.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων επηρεάσθηκε αρνητικά από φορολογία € 626 χιλ. και έτσι ανήλθε σε κέρδος € 527 χιλ. € έναντι ζηµίας € -280 χιλ. € της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε κέρδος € 227 χιλ. έναντι € -539 χιλ., αντίστοιχα. Η σηµαντική αύξηση του φόρου εισοδήµατος για τη χρήση 2015 σε σχέση µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο αντανακλά τη θετική πορεία των αποτελεσµάτων προ φόρων.

Επίσης, στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος περιλαµβάνονται και:

-Ζηµία από αποτίµηση interest rate swap ποσού € 4 χιλ προ φόρων
-Αναλογιστικά κέρδη αναφορικά µε παροχές προς τους εργαζόµενους ποσού € 11 χιλ προ φόρων
-Ζηµία από αποτίµηση διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ποσού € 9 χιλ. προ φόρων.

Τα οποία και καταχωρήθηκαν στην κατάσταση λοιπών συνολικών εξόδων (απευθείας στην καθαρή θέση µετά το λογισµό της σχετικής αναβαλλόµενης φορολογίας).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v