Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Τακτοποίηση οφειλών το επόμενο τρίμηνο

Σύμφωνα με την εταιρία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την χρήση 2014 και βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, ενώ δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δομική Κρήτης: Τακτοποίηση οφειλών το επόμενο τρίμηνο

Την εκτίμηση ότι το επόμενο τρίμηνο θα επιτευχθεί η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ώστε να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία της Επιτήρησης εκφράζει η Δομική Κρήτηση.

Όπως σημειώνει η εταιρία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την χρήση 2014 και βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, ενώ δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν της από 04-04-2013 απόφασης του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2012 οι ζημίες του ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η διοίκηση του ομίλου έχει προχωρήσει και έχει υλοποιήσει μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων - αύξηση ανεκτέλεστου, βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

Οι ανωτέρω ενέργειες της διοίκησης έχουν επιτύχει ,με βάση τα αποτελέσματα, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρθηκε η εταιρία στην κατηγορία επιτήρησης.

Ο όμιλος παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προ φόρων αποτελέσματα στις χρήσεις μετά την χρήση του 2012.

Στην χρήση 2015, τα λειτουργικά της αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε κέρδη €0,75 εκατ. και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε ζημία € 0,51 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα καθώς επηρεάστηκε σημαντικά από την τραπεζική αργία, την συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την γενική οικονομική αστάθεια, αναμένεται όμως βελτίωση της πορείας εκτέλεσης των έργων με την ομαλοποίηση του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v