Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Οι βλαβερές συνέπειες από την πώληση του ΑΔΜΗΕ

Οι αρνητικές επιπτώσεις που θα υποστεί η ΔΕΗ, εφόσον μεταβιβάσει τον ΑΔΜΗΕ, όπως τις περιγράφει η έκθεση αποτελεσμάτων 2015. Πώς επηρεάζονται EBITDA, κερδοφορία και δανειοληπτική ικανότητα. Προβληματισμός για τους όρους καταβολής του τιμήματος από το Δημόσιο.

ΔΕΗ: Οι βλαβερές συνέπειες από την πώληση του ΑΔΜΗΕ

Επί ξυρού ακμής θα βρεθεί η ΔΕΗ μετά τη μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση και φέρεται ότι το αποδέχονται οι θεσμοί.

Τα θεμελιώδη της ΔEΗ που θα πληγούν περισσότερο από τη μεταβίβαση του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), που θα μειωθεί κατά 180 εκατομμύρια ευρώ, ενώ λόγω μείωσης της κερδοφορίας της ΔEΗ, ορατός είναι ο κίνδυνος να μην ικανοποιούνται στο μέλλον χρηματοοικονομικοί δείκτες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η μελλοντική χρηματοδότηση και ανάπτυξή του ομίλου της ΔEΗ χωρίς τον ΑΔΜΗΕ.

Οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη μεταβίβαση του κυριότερου περιουσιακού στοιχείου της ΔEΗ περιγράφονται εναργέστατα στην ετήσια έκθεση της ΔEΗ, η οποία συνοδεύει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την αρνητική εικόνα λόγω των υψηλών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πέραν ωστόσο των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει στα θεμελιώδη της ΔEΗ τυχόν μεταβίβαση του ΑΔΜΗΕ, πλήρης συσκότιση επικρατεί και για το τίμημα που θα πρέπει να εισπράξει η ΔEΗ, καθώς αγοραστής του 51% του ΑΔΜΗΕ θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Η έκθεση της ΔEΗ αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάγκη διασφάλισης εύλογου οικονομικού ανταλλάγματος σε όρους αγοράς (fair market value), αλλά και των άλλων όρων της συναλλαγής, όπως είδος και χρόνος της απόδοσης προς τη ΔEH του οικονομικού ανταλλάγματος. Ως γνωστόν το Δημόσιο, υπό τις παρούσες συνθήκες, αδυνατεί να καλύψει άλλες άμεσες ανάγκες, πόσω μάλλον να καταβάλει το αντίτιμο της κρατικοποίησης μιας επιχείρησης. 

Έτσι μέσω των παρατηρήσεων της διοίκησης της ΔEΗ, επανέρχεται με έμφαση ο προβληματισμός που είχε αναπτυχθεί με την ανακοίνωση της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, για τον βαθμό της ζημίας που θα προκαλέσει στη ΔEΗ η εφαρμογή αυτού του σχεδίου, αλλά και στον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ, που θα καταστεί πλέον καθαρά κρατική εταιρεία.

Σημειώνεται βεβαίως ότι οι θεσμοί μέσω του Μνημονίου θέτουν οιονεί «ασφαλιστικές δικλείδες», οι οποίες ωστόσο καταλήγουν στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, τα αποτελέσματα της οποίας δεν θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που περιγράφει η έκθεση της ΔEΗ για τα αποτελέσματα του 2015. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας εταιρείας που ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής έχει πλήρως ρυθμιζόμενη λειτουργία και έσοδα, μόνο ως άκαιρη χαρακτηρίζεται από ανεξάρτητους παρατηρητές, αφού ο ρόλος της και η ανεξαρτησία της από το Δημόσιο και τις καθετοποιημένες ενεργειακές επιχειρήσεις διασφαλίζεται υποχρεωτικά και είναι ανεξάρτητη από τον ιδιοκτησιακό έλεγχο.

Οι επιπτώσεις για τη ΔΕΗ

Για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει για τη ΔEΗ η πώληση του ΑΔΜΗΕ, η έκθεση της επιχείρησης αναφέρει επιγραμματικά (οι υπογραμμίσεις του συντάκτη). «Η επίτευξη οριστικής συμφωνίας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες για την ομαλή υλοποίηση του τρίτου χρηματοδοτικού προγράμματος στήριξης της χώρας. Με βάση τα προαναφερόμενα, το προτεινόμενο από την κυβέρνηση νέο μετοχικό σχήμα προβλέπει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει αρχικά το 100% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και σε δεύτερη φάση θα μεταβιβάσει το 49%, μέρος του οποίου θα διατεθεί σε στρατηγικό επενδυτή και το υπόλοιπο σε ιδιώτες.

Αναλυτικότερα μετά τις προτεινόμενες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ δεν θα συμπεριλαμβάνονται εφεξής στις οικονομικές καταστάσεις του νέου ομίλου:

* πάγια αξίας ευρώ 1.598 εκατ. και αντίστοιχα δανειακές υποχρεώσεις ποσού ευρώ 490 εκατ., με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

* η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του νέου Ομίλου θα είναι μειωμένη κατά ευρώ 180 εκατ. περίπου σε ετήσια βάση (μέσος όρος της τελευταίας τετραετίας), καθώς ο ΑΔΜΗΕ ως ρυθμιζόμενη εταιρεία Συστήματος Μεταφοράς παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό EBITDA και πολύ υψηλό αντίστοιχα περιθώριο.

Σημειώνεται ότι με ημερομηνία 31.12.2014, η αξία των παγίων του ΑΔΜΗΕ αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο αποτιμητικό οίκο σε ευρώ 1.537 εκατ., ενώ η αξία συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ στα βιβλία της μητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 916,4 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, για σημαντικό τμήμα του δανεισμού της Μητρικής Εταιρείας, βάσει προβλεπόμενων από υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις όρων, θα πρέπει να δοθεί έγκριση («waiver») των τραπεζικών ιδρυμάτων για την πώληση στοιχείων ενεργητικού σημαντικού μεγέθους.

Ταυτόχρονα είναι ενδεχόμενο να μην ικανοποιούνται στο μέλλον συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες, λόγω τόσο της σημαντικής μείωσης της κερδοφορίας όσο και της αλλαγής της κεφαλαιακής διάρθρωσης του νέου Ομίλου ΔEΗ, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων που περιλαμβάνουν σχετικούς δείκτες και που ενδεχομένως μπορεί να δυσχεράνει τη μελλοντική χρηματοδότηση και ανάπτυξή του.

Τέλος, η όποια λύση προκριθεί θα πρέπει, όπως προβλέπεται και από δανειακές συμβάσεις, να ικανοποιεί την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm's length) και να προβλέπει εύλογο οικονομικό αντάλλαγμα που θα προκύψει από την οικονομική αποτίμηση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε όρους αγοράς (fair market value), λαμβάνοντας υπόψη και τους λοιπούς όρους της συναλλαγής (π.χ. είδος και χρόνος της απόδοσης του οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΔΕΗ).

Επί του παρόντος και με δεδομένο ότι οι περισσότερες από τις προβλέψεις του Ν. 4336/2015 είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητες, στα λειτουργικά αποτελέσματα, στην οικονομική κατάσταση και στις χρηματορροές του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας από την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4336/2015. Συνεπώς και με βάση τα ανωτέρω, η Μητρική Εταιρεία θεωρεί ότι οι διατάξεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» δεν είναι εφαρμόσιμες την 31.12.2015 αναφορικά με τη συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v