Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Από 5/5 η καταβολή του μερίσματος 0,48 ευρώ στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016.

Mermeren: Από 5/5 η καταβολή του μερίσματος 0,48 ευρώ στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρίας Mermeren Kombinat AD Prilep, ανακοινώνει ότι η καταβολή του μερίσματος ύψους 0,48 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Mermeren Kombinat στις 13 Απριλίου αποφάσισε ότι θα καταβληθούν κέρδη εις νέον που έχουν συσσωρευτεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,48 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου σε 0,40 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016 (record date).

Από την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς, ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο (η εξαίρεση θα πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής).

3. Για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση των ανωτέρω ποσών μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή τους από την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληρωμή μερισμάτων και άλλων σχετικών χρηματικών διανομών, σε μετρητά υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει της ΠΝΠ της 18/7/2015 (ΦΕΚ Α΄ 84 – 18.08.15), όπως ισχύει.

Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού για τις παραπάνω 2. και 3. περιπτώσεις πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των κατόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v