Πετρόπουλος: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 6/5

Από την 06.05.2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,93 Ευρώ ανά μετοχή.

Πετρόπουλος: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 6/5

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Απριλίου 2016 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 707.040 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού προερχόμενο από την διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από 0,93 του ευρώ σε 1,03 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 7.282.512 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.070.400 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γ.Σ., αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 707.040 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό 0,10 του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από 1,03 ανά μετοχή σε 0,93 του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό 6.575.472,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.070.400 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,93 του ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με την αριθ. 43451/20.04.2016 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 28.04.2016 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,10 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 06.05.2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,93 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,10 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 09.05.2016. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 13.05.2016 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v