Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Στις 21/6 η γενική συνέλευση

Τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2015 και τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη.

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Στις 21/6 η γενική συνέλευση
Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 10.00 στα γραφεία της, στην Αδριανή Ν. Δράματας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

• Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015.

• Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2016.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

• Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 επίσης στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v