Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ της Mevaco

Στη ΓΣ της εισηγμένης παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,71% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ της Mevaco
Η MEVACO ανακοινώνει ότι την 16η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.579.182 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81.71% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

-Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή δεύτερη (22η) εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2016, καθώς και την από 26 Μαρτίου 2016 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2015, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.579.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81.71%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.579.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.579.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

-Στο 8ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v