Ευρωσύμβουλοι: Από 5/7 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων.

Ευρωσύμβουλοι: Από 5/7 στο Χ.Α. οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι από την 5η Ιουλίου 2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την τακτική γενική συνέλευση της 22ας.6.2015.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (22.6.2015) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.173.935 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.623.225 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της στις 30.6.2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 663.325 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Α. Αποστολίδης (τηλ. 2310 804000 και 2310 804077) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v