Καρέλιας: «Ρήγμα» των βασικών μετόχων στη ΓΣ

Στη γενική συνέλευση της εταιρίας, το σύνολο των θεμάτων υπερψηφίστηκε μόνο από 1.455.030 μετοχές, δηλαδή από το 53,872% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις. Στις 15 Ιουλίου η αποκοπή.

Καρέλιας: «Ρήγμα» των βασικών μετόχων στη ΓΣ

Με πλειοψηφία μόλις 53,87% επί των μετοχών που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψηφίστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2015 στη σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης καπνοβιομηχανίας, προκαλώντας την έκπληξη του επενδυτικού κοινού (δεν είναι γνωστό αν το υπόλοιπο ποσοστό των μετόχων καταψήφισε ή απείχε της ψηφοφορίας. Χαρακτηριστικό ωστόσο είναι ότι όχι μόνο δεν ενέκρινε τις λογιστικές καταστάσεις αλλά και δεν απάλλαξε τα μέλη του ΔΣ και τον ορκωτό ελεγκτή από τυχόν ευθύνες).

Ειδικότερα, στη μετ' αναβολή τακτική γενική συνέλευση, η απαρτία διαμορφώθηκε στο 97,85% (2.700.903 μετοχές) και το σύνολο των θεμάτων της ΓΣ υπερψηφίστηκε μόνο από 1.455.030 μετοχές, δηλαδή από το 53,872% του εκπροσωπούμεου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Με δεδομένη την ισχυρή συγκέντρωση της μετοχής σε πρόσωπα που ανήκουν στην οικογένεια Καρέλια (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δημοσιευμένο μετοχολόγιο Αν. Καρέλιας 21,597%, Ευστ. Καρέλιας 20,945%, Ιωάννα Καρέλια 31,96%, Σπυροπούλου Ασημίνα 12,82% και Ίδρυμα Γ.&Β. Καρέλια 7,15%) συνάγεται ότι μεγάλο ποσοστό των μετοχών που καταψήφισαν ουσιαστικά τη διοίκηση ελέγχονται από πρόσωπα της οικογένειας Καρέλια!

Το Euro2day.gr απευθύνθηκε στην εταιρεία ζητώντας από υψηλόβαθμο στέλεχός της περισσότερα στοιχεία, ωστόσο έλαβε την απάντηση πως δεν δικαιούται να σχολιάζει αποφάσεις των μετόχων της εταιρείας.

Η... αρχή του ρήγματος φάνηκε από την αναβολή της τακτικής γενικής συνέλευσης, που ήταν προγραμματισμένη για τη 16η Ιουνίου, ύστερα από αίτημα μετόχων που εκπροσωπούσαν το 45,14% του συνόλου των μετοχών (όσων ουσιαστικά καταψήφισαν σήμερα τις λογιστικές καταστάσεις).

Το περίεργο είναι πως η Καπνοβιομηχανία Καρέλια διακρίνεται για τις υψηλές οικονομικές της επιδόσεις, για την υπερβάλλουσα ρευστότητά της και για το υψηλό μέρισμα που διανέμει. Έτσι, σήμερα αποφασίστηκε η διανομή μικτού μερίσματος ανά μετοχή ύψους 8,5 ευρώ.

Οι αποφάσεις της ΓΣ

Στη μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12.7.2016,
στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ», παρέστησαν νόμιμα 19 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.700.903
κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 2.760.000 κοινών ανώνυμων μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία
97,8588% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον
Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 2ον

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015 

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20, των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2016.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2015, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 203.000.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό ευρώ 170.000.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2015, ήτοι συνολικό μικτό ποσό ευρώ 203.000.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2015, ήτοι μικτό συνολικό ποσό ευρώ 170.000.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων για την εκλογή του Ορκωτού ελεγκτή: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού Ελεγκτή: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού Ελεγκτή: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ον

Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσεως 2014, και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2015, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 8,50 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 7,65 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας. 

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 15.07.2016, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 22.07.2016, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 18.07.2015 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:

2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Στις 15 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από την 15.07.2016, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 18.07.2016 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 22.07.2016 μέχρι και την 31.12.2017, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank CYPRUS Ltd ως ακολούθως:

1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες - Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.

2. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή, ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση. 

Μετά την πάροδο της 31ης Ιουλίου 2017, η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 120, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v