Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τις ευρείες διοικητικές αλλαγές στη MIG ενέκρινε η ΓΣ

Νέα πρόσωπα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας οι κ.κ Σταύρος Λεκκάκος, Αθανάσιος Παπανικολάου και Γεώργιος Ευστρατιάδης. Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

Τις ευρείες διοικητικές αλλαγές στη MIG ενέκρινε η ΓΣ

Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι την 11.7.2016 πραγματοποιήθηκε η μετ' αναβολή εκ της 30.6.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 66 μετόχων που εκπροσωπούσαν 401.034.137 μετοχές, ήτοι ποσοστό 42,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υπέρ: 400.031.429 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,75% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 3.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 999.708 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,25% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Υπέρ: 400.031.429 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,75% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 3.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 999.708 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,25% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016. - O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127.

Υπέρ: 399.865.656 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,71% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 1.168.481 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,29% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 0.

Θέμα 4ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. - Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.
Υπέρ: 399.862.656 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,71% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 171.773 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 999.708 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,25% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών της Εταιρίας. - Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 ανακοινώθηκε στους Μετόχους ότι με την από 11.7.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ Σταύρος Λεκκάκος, Αθανάσιος Παπανικολάου και Γεώργιος Ευστρατιάδης εξελέγησαν ως νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων, ενώ οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου και Σπυρίδων Παπασπύρου παρέμειναν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, καθώς πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν.
3016/2002.

Επίσης, ανακοινώθηκε ο ορισμός των κ.κ. Γεωργίου Λασσαδού και Γεωργίου Ευστρατιάδη ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις από 4.2.2016 και 11.7.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και των κ.κ. Γεωργίου Λασσαδού και Φωτίου Καρατζένη ως νέων Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, σύμφωνα με τις από 4.2.2016 και 29.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εν συνεχεία, ανακοινώθηκε στους Μετόχους η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω Επιτροπών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σταύρος Λεκκάκος, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Εμμανουήλ Ξανθάκης, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιώτης Θρουβάλας, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ανδρέας Βγενόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
11. Σπύρος Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
12. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
13. Θεόδωρος Μυλωνάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
1. Εμμανουήλ Ξανθάκης (Πρόεδρος)
2. Γεώργιος Λασσαδός
3. Γεώργιος Ευστρατιάδης

Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee)
1. Εμμανουήλ Ξανθάκης (Πρόεδρος)
2. Γεώργιος Λασσαδός
3. Φώτιος Καρατζένης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v