Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αύξηση λειτουργικών EBITDA 23% στο σύνολο των θυγατρικών

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το α’ Εξάμηνο 2016 ανήλθαν στα €524 εκατ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών αυξήθηκαν στα €68,5 εκατ. Επιβάρυνση 13,6 εκατ. από Μαρινόπουλο. Στο 0,81 ευρώ ανά μετοχή η Καθαρή Εσωτερική Αξία.

MIG: Αύξηση λειτουργικών EBITDA 23% στο σύνολο των θυγατρικών

Αυξημένα λειτουργικά αποτελέσματα και οριακή μείωση εσόδων παρουσιάζει ο όμιλος της MIG στο πρώτο εξάμηνο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα €524 εκατ, καταγράφοντας μείωση €13 εκατ, ήτοι –2%, έναντι του Α’ Εξαμήνου 2015.

Η μείωση αποδίδεται στην παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, με το ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ της χώρας το Α’ Εξάμηνο 2016 να ανέρχεται στο -1% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2015, και στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στην πλειοψηφία των κλάδων της οικονομίας (περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν από την 26.06.2015 με τις συνακόλουθες επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας στην αγορά, νέες φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά το Β’ Τρίμηνο 2016).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Α’ Εξάμηνο 2016 αυξήθηκαν 23% στα €68,5εκ έναντι €55,5εκ το Α’ Εξάμηνο 2015. (σ.σ. τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων (δεν περιλαμβάνεται η έκτακτη απομείωση €13,6 εκατ. στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο Μαρινόπουλος)

Σύμφωνα με τη διοίκηση η βελτίωση της αποδοτικότητας και οι ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του ενοποιημένου μεικτού περιθωρίου κέρδους του Ομίλου κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 27,5%, ενώ το περιθώριο EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών βελτιώθηκε κατά περίπου 2,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 13,1%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη €47,7εκ έναντι €48,3εκ το Α’ Εξάμηνο 2015, επιβαρυμένα κατά το ποσό €13,6εκ (€12,7εκ για τον όμιλο VIVARTIA και €0,9εκ για τη SINGULARLOGIC) από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των εν λόγω θυγατρικών από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει ληφθεί οποιοδήποτε σχέδιο συμφωνίας συναίνεσης των πιστωτών, ούτως ώστε να προσδιοριστεί το ενδεχόμενο ποσοστό απομείωσης ή και ο τρόπος διευθέτησης των υπολοίπων, το ποσό της απομείωσης προσδιορίστηκε στα πλαίσια της αρχής της συντηρητικότητας με βάση υφιστάμενα δημοσιεύματα.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.06.2016 ανήλθε στα €756εκ (έναντι €783εκ την 31.12.2015), που αντιστοιχεί σε €0,81 ανά μετοχή (έναντι €0,83 την 31.12.2015). Η μείωση της NAV την 30.06.2016 έναντι της 31.12.2015 οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης (net working capital).

Τα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο ανήλθαν στα €126εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2016 ανήλθαν στα €1,66 δισ, μειωμένες κατά €27εκ έναντι της 31.12.2015.

Οι στρατηγικές θυγατρικές

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνεχίζουν να καταγράφουν βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά τις προαναφερθείσες δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

* Όμιλος ATTICA: το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2016 είναι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη €21,7εκ, αυξημένα 14% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2015). Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στο παραπάνω είναι η αύξηση του μεταφορικού έργου και η εξοικονόμηση κόστους καυσίμων, απόρροια της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα όσον αφορά την τουριστική κίνηση, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές, η ATTICA σύναψε συμφωνία τον Ιούνιο 2016 με την τράπεζα «BMCE Bank Of Africa Group (BMCE)» του Μαρόκου για τη δρομολόγηση πλοίων μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «Africa Morocco Links (AML)» με έδρα το Μαρόκο. Η υλοποίηση της συμφωνίας ξεκίνησε από τα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση από την AML δύο επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων στη γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία).

* Ομιλος VIVARTIA: Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού €12,7εκ που προέκυψε από τη διενέργεια έκτακτης απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €23,2εκ, αυξημένα κατά 20% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2015. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα στο 34,1%.

Περιλαμβανομένης της εν λόγω έκτακτης επιβάρυνσης, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν στα €10,5εκ έναντι €19,4εκ το Α’ Εξάμηνο 2015. Οι εταιρίες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,5% το 5μηνο 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 62,8% το Α’ Εξάμηνο 2016). Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία στη συνολική αγορά γάλακτος στην Ελλάδα, με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 27,5% (στοιχεία για το 5μηνο 2016).

* Όμιλος ΥΓΕΙΑ: τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2016 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων κατά 2% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2015, στα €116,7εκ, παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, και (β) η σημαντική ενίσχυση των αποτελεσμάτων EBITDA (αύξηση κερδών 53% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2015, στα €18,2εκ). Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες στο 15,6%. Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, οι οποίοι ισχύουν αναδρομικά από την 01.01.2013 έως την 31.12.2018.

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ)

Α’ Εξάμηνο 2015

Α’ Εξάμηνο 2016

Πωλήσεις

536,2

523,6

EBITDA σύνολο θυγατρικών(1)

55,5

68,5

περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών

10,4%

13,1%

EBITDA Ομίλου(2)

48,3

47,7(3)

περιθώριο EBITDA Ομίλου

9,0%

9,1%

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

(51,9)

(45,9)

(1) Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων (δεν περιλαμβάνεται η έκτακτη απομείωση €13,6εκ στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

(2) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(3) Περιλαμβάνει έκτακτη επιβάρυνση ποσού €13,6εκ λόγω απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v