Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑS Company: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου από 12/10

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εισηγμένης που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη, 13.10.2016.

ΑS Company: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου από 12/10
Η AS Company S.A. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2016, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 393.780,60 ευρώ και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Eταιρίας περί κεφαλαίου. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Eταιρίας κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,68 ευρώ σε 0,65 ευρώ, και την ισόποση (0,03 ευρώ) ανά μετοχή επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 8.531.913,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η καθεμία.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 69749/1.7.2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 1.7.2016 .

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 7.10.2016 ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή καθώς και για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη, 12.10.2016, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,65 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την απόφαση 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη, 13.10.2016 για την Εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη, 19.10.2016 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της «Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους για διαφόρους λόγους η είσπραξη της επιστροφής του κεφαλαίου θα είναι δυνατή μέσω του δικτύου των καταστημάτων της εν λόγω πληρώτριας Τράπεζας. Για την είσπραξη από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 19.10.2017, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 2ο χιλ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού – Διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο (τηλ.2310572000).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v