Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στο €1 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 11,23% και ανήλθε σε 11.572 χιλ.€ έναντι 10.404 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Paperpack: Στο €1 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του εννεαμήνου από 1/1/2016 έως 30/09/2016, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 11,23% και ανήλθε σε 11.572 χιλ.€ έναντι 10.404 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.954 χιλ.€ έναντι 1.819 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.436 χιλ.€ έναντι 1.379 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.003 χιλ.€ έναντι 933 χιλ.€.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2016 ανέρχεται σε 133 άτομα ενώ την 30/09/2015 ανερχόταν σε 117 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,2536 € έναντι 0,2361€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.170 χιλ. € έναντι 1.544 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.167 χιλ.€ έναντι 3.110 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 786 χιλ.€.

Κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους 208 χιλ.€ και συνολικά 2.937 χιλ.€ από το έτος 2014 μέχρι σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v