Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Απορροφά την Ελληνική Εκτυπωτική

Το διοικητικό συμβούλιο της Χαϊδεμένος αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Ελληνική Εκτυπωτική.

Χαϊδεμένος: Απορροφά την Ελληνική Εκτυπωτική
Το διοικητικό συμβούλιο της Χαϊδεμένος αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Ελληνική Εκτυπωτική.

Ειδικότερα τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών κατά τις συνεδριάσεις τους της 27ης Δεκεμβρίου 2007 αποφάσισαν ομόφωνα:

1) Την έγκριση της πρότασης συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας Ελληνική Εκτυπωτική από τη μητρική εταιρία Χαϊδεμένος λόγω ομοειδούς αντικειμένου δραστηριότητας των δύο εταιρειών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εταιριών του Ομίλου και τον περιορισμό του συνολικού κόστους.

2) Την πραγματοποίηση της συγχώνευσης με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

3) Τον καθορισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

4) Τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας και τον ορισμό εκπροσώπων για τη σύνταξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 69 του ν. 2190/1920 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v