Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αναχρηματοδοτήθηκε ο τραπεζικός δανεισμός με νέα ομόλογα

Μετά τηνέκδοση και κάλυψη νέων ομολόγων αυτή αποκαθίσταται η σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μετατρέπεται σε μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, σημειώνει η εταιρεία.

Yalco: Αναχρηματοδοτήθηκε ο τραπεζικός δανεισμός με νέα ομόλογα

Η Yalco ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισμού με τις χρηματοδοτούσες τράπεζες και την 23/12/2016 εκδόθηκαν και καλύφθηκαν τα νέα ομολογιακά δάνεια.

Με την έκδοση και κάλυψη των νέων ομολογιακών δανείων, αναχρηματοδοτείται ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτή αποκαθίσταται η σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς κυκλοφορούν ενεργητικό, αφού το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μετατρέπεται σε μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και το πιο σημαντικό είναι η δραστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας με άμεση βελτίωση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Στοιχεία των εκδοθέντων και καληφθέντων ομολογιακών δανείων:

  1. Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο

Ποσό δανείου              : 18.000.000 Ευρώ

Είδος ομολογιών         : Ανώνυμες

Ονομαστική Αξία

Ομολογίας                     : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης                : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης         : Με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα

Σκοπός δανείου           : Αναχρηματοδότηση μέρους υφισταμένου μκοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.

Διάρκεια δανείου       : Τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και κάλυψης του δανείου.

  1. Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο

Ποσό δανείου               : 10.943.274 Ευρώ

Είδος ομολογιών         : Ανώνυμες

Ονομαστική Αξία

Ομολογίας                     : Ένα (1) ευρώ

 

Τιμή έκδοσης                 : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης         : Με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός δανείου           : Αναχρηματοδότηση υφισταμένου τραπεζικού δανεισμού.

Διάρκεια δανείου       : Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και

                                               κάλυψης των ομολογιών με δυνατότητα παράτασης

                                               κατά δύο (2) έτη.

  1. Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας άρθ. 8 Ν3156/2003       

Ποσό δανείου               : 10.200.000 Ευρώ

Είδος ομολογιών         : Ονομαστικές μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας,

μη διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Ονομαστική αξία

Ομολογίας                      : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης                 : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης         : Το δάνειο εκδίδεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων του εκδότη υπέρ των ομολογιούχων και θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός δανείου           : Αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού

                                               Δανείου.              

Διάρκεια δανείου       : Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και κάλυψης του με δυνατότητα παράτασης κατά  δύο  (2) έτη.

 Λόγος και τιμή μετατροπής

Κάθε μία ομολογία παρέχει σε κάθε ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 1,44927 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές του εκδότη ονομαστικής αξίας σήμερα εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,62) η κάθε μία (λόγος μετατροπής), η δε τιμή μετατροπής θα είναι ίση με εξήντα εννέα λεπτά (0,69€) του ευρώ ανά μετοχή (τιμή μετατροπής).

  1. Ολοκληρώθηκε επίσης και η πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας εταιρείας YALCO ROMANIA SRL, σύμφωνα με την από 12/10/2016 ανακοίνωση της εταιρείας. Μετά την πώληση αυτή η εταιρεία μας θα συνεχίσει να αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή των προϊόντων της εταιρείας YALCO ROMANIA SRL και κυρίως των δύο brand name ΙΩΝΙΑ και FEST.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v