Πετρόπουλος: Στο €1,3 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2016

Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί µε €640.000 από αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακίνητων του Οµίλου και από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού €918.000 εκ των οποίων €266.000 αφορούν την εταιρία Μαρινόπουλος.

Πετρόπουλος: Στο €1,3 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2016

Οι πωλήσεις του Οµίλου Πετρόπουλος αυξήθηκαν κατά 16,3% και ανήλθαν σε €93,2 εκ  έναντι €80,2 εκ. το 2015, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε €5,6 εκ έναντι €5,3 εκ το 2015, σηµειώνοντας αύξηση 5,8%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €2,4 εκ έναντι €1,2 εκ το 2015, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε €1,3 εκ έναντι €0,6 εκ.

Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί µε €640.000 από αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακίνητων του Οµίλου και από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού €918.000 εκ των οποίων €266.000 αφορούν την εταιρία Μαρινόπουλος.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός παρέµεινε σχεδόν σταθερός στα €22,6 εκ ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός ανήλθε στα €9,8 εκ από €4,1εκ.

Τα µετρητά και ισοδύναµα είναι €12,7 εκ. από 18,6 εκ. στις 31.12.2015. Τα ίδια κεφάλαια είναι €29 εκ από €30,8 εκ το 2015.

H µείωση των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, παρά την κερδοφορία της χρήσεως, οφείλεται κυρίως στην επανεκτίµηση της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων που είχαν µείωση €2,3 εκ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 31.12.2016 ήταν 56,5% έναντι 60,5% την 31.12.2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v