Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 19 Απριλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωτή ορκωτού ελεγκτή, καθώς και η έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην τακτική γενική συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Στις 19 Απριλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Στην δέκατη έκτη τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 19 Απριλίου, στις 09:30 στα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) η Alpha Trust Ανδρομέδα.

Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.16-31.12.16 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.16-31.12.16.

-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

-Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

-Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4209/2013.

-Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

-       Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2α Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

-       Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 15η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v