Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Καθαρά κέρδη 67,5 εκατ. το 2016

Αυξήθηκαν στα 235,3 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη της Επιχείρησης το προηγούμενο έτος. Γιατί υποχώρησε ο τζίρος στα 5,25 δισ. Στα 438,2 εκατ. ευρώ οι συνολικές προβλέψεις του 2016. Δεν διανέμει μέρισμα.

ΔΕΗ: Καθαρά κέρδη 67,5 εκατ. το 2016

Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΔΕΗ το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα της εταιρίας να υποχωρούν στα 5,25 δισ. ευρώ από 5,73 δισ. το προηγούμενο έτος.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η μείωση του τζίρου οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 549,4 εκατ. λόγω:

- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,

- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και

- της επίπτωσης από την αύξηση του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 αυξήθηκαν κατά € 235,3 εκατ. σε σχέση με το 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 20,2% έναντι 14,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων προβλέψεων.

Οπως αναφέρει η εταιρία, αρνητική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 2016 είχαν οι παρακάτω δαπάνες:

- € 63,5 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την οριστική εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη διαμορφώθηκε σε € 111,8 εκατ., εκ των οποίων € 48,3 εκατ. είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.

- € 28,4 εκατ. λόγω της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, μετά και τις Αποφάσεις 149 και 150 του 2017 της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

- € 22,6 εκατ. εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 257,4 εκατ., η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων κατά € 512,2 εκατ.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα ανέρχονται σε € 169,1 εκατ. το 2016, έναντι ζημιών € 106,6 εκατ. το 2015.

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι ζημιών € 102,5 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προβλέψεις

Το δ’ τρίμηνο του 2016 επιταχύνθηκε η αποκλιμάκωση της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης, οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά € 15,6 εκατ. έναντι αύξησης € 91,1 εκατ. το γ' τρίμηνο του 2016 και αύξησης € 156,9 εκατ. το β' τρίμηνο του 2016.

Αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής αποκλιμάκωσης ήταν το αντίστοιχο μέγεθος για ολόκληρο το 2016 να έχει αυξηθεί κατά € 403,3 εκατ., αύξηση που ήταν κατά € 377,5 εκατ. μικρότερη σε σχέση με την αύξηση κατά € 780,8 εκατ. το 2015.

Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις, μη συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για την Αλουμίνιον και τη ΛΑΡΚΟ, διαμορφώθηκαν σε € 15 εκατ. το 2016, έναντι € 12,9 εκατ. το 2015. Η πρόβλεψη για την Αλουμίνιον που περιλαμβανόταν στο 2015 ήταν € 25,7 εκατ. ενώ για το 2016, λόγω της συμβατικής ρύθμισης της τιμολόγησης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από 1.1.2014 έως 30.06.2016, έγινε α) αντιστροφή συνολικής πρόβλεψης ύψους € 47,2 εκατ., για την περίοδο 1.1.2014 έως 31.12.2015, και β) αντιστροφή πρόβλεψης € 12,5 εκατ. στο β’ εξάμηνο του 2016, η οποία είχε σχηματισθεί κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2016 -με συνέπεια μηδενική επίπτωση στις προβλέψεις του 2016. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για τη ΛΑΡΚΟ, που περιλαμβανόταν στο 2015, ήταν € 51,6 εκατ. ενώ για το 2016 το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώθηκε σε € 36,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της συμβατικής ρύθμισης της τιμολόγησης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2016.

Επομένως, οι συνολικές προβλέψεις για τους πελάτες Υψηλής Τάσης διαμορφώθηκαν σε € 4,1 εκατ. το 2016, έναντι € 90,2 εκατ. το 2015.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 438,2 εκατ. το 2016 έναντι € 950,4 εκατ. το 2015. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το εν λόγω μέγεθος, παρότι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2015, παραμένει σε πολύ υψηλά για την εταιρεία επίπεδα, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα, όταν δεν ξεπερνούσε τα € 100 εκατ. σε ετήσια βάση.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού και παρεπόμενων παροχών, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, σε € 976,6 εκατ. το 2016 από € 970 εκατ. το 2015 (ή € 741,3 εκατ. και € 741,6 εκατ. χωρίς εργοδοτικές εισφορές, αντίστοιχα).

Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 546 εργαζόμενους, σε 18.902 την 31.12.2016 από 18.356 την 31.12.2015, λόγω της έναρξης υλοποίησης άκρως απαραίτητων προσλήψεων που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών. Η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού διαμορφώθηκε σε € 931,3 εκατ. το 2016 έναντι € 922,6 εκατ. το 2015 (ή € 704,4 εκατ. και € 704,3 εκατ. χωρίς εργοδοτικές εισφορές, αντίστοιχα).

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 867,6 εκατ. από 753,6 εκατ. το 2015, δηλαδή αυξήθηκαν κατά € 114 εκατ. ή 15,1%, αύξηση η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυξημένες επενδύσεις των ορυχείων λόγω της αποζημίωσης των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 60 εκατ. έναντι € 56,3 εκατ.

Οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 110,3 εκατ. ή 15,8% και ανήλθαν το 2016 σε € 807,6 εκατ. έναντι € 697,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Δεν διανέμει μέρισμα

Λόγω των σημαντικών συμβολαιοποιημένων επενδύσεων και των ταμειακών αναγκών της Μητρικής Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2016.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v