Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Αύξηση 66,4% στα καθαρά κέρδη το 2016

Στα 2,56 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της AS Company το 2016 έναντι κερδών 1,54 εκατ. πέρυσι.

AS Company: Αύξηση 66,4% στα καθαρά κέρδη το 2016

Το 2016 ήταν μία πολύ θετική χρονιά για την AS Company, που πέτυχε αύξηση εσόδων, σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και διατήρησε υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη κλειόμενη χρήση 2016 συντάχθηκαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τη θυγατρικής Εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD» στην οποία η AS Company AE κατέχει το 100% των μετοχών.

Η Εταιρία πέτυχε για μία ακόμα συνεχόμενη χρονιά κερδοφόρα αποτελέσματα βελτιώνοντας τόσο το κύκλο εργασιών της όσο και τη κερδοφορία της σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Αναλυτικά για το 2016 οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 25,110 εκατ. ευρώ έναντι 21,429 εκατ. ευρώ για τo 2015 σημειώνοντας αύξηση 17,18%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,423εκατ. ευρώ έναντι 2,258 εκατ. ευρώ στην χρήση 2015 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 51,60%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων η οποία αποδίδεται στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στη κατηγορία των παιχνιδιών.

Τα αντίστοιχα μεγέθη σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε 25,757 εκατ. ευρώ έναντι 21,429 εκατ. ευρώ για τo 2015 σημειώνοντας αύξηση 20,20%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,609 εκατ. ευρώ έναντι 2,258 εκατ. ευρώ στην χρήση 2015 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 59,84%.

Θα πρέπει να επισημανθεί ο πολύ χαμηλός δανεισμός της Εταιρίας ο οποίος ανήλθε στα 2,070 εκατ. ευρώ στη κλειόμενη χρήση έναντι 2,376 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 2,248 εκατ. ευρώ.

Το 2016 η Εταιρία προέβη σε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή συνολικού ύψους 393.780,60 ευρώ.

Οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Εταιρίας ανήλθαν σε 1,446 εκατ. ευρώ έναντι 0,519 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2015 σημειώνοντας αύξηση 178,64%, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο τα αντίστοιχα μεγέθη ανήλθαν σε 1,216 εκατ. ευρώ έναντι 0,519 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2015 σημειώνοντας αύξηση 134,26%.

Το σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων και επενδύσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 7,445 εκατ. ευρώ , τα οποία υπερβαίνουν το τραπεζικό δανεισμό κατά 5.2 εκατ. ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4 λεπτά, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 525.040,80 ευρώ).

 Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία

ευρώ 000.

2016

2015

%

Κύκλος Εργασιών

25,757

21,429

20,20%

Μικτό Κέρδος

11,448

9,875

15,92%

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων

4,154

2,872

44,66%

Κέρδη προ Φόρων

3,609

2,258

59,84%

Κέρδη μετά από Φόρους

2,566

1,542

66,44%

Τα κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας στη κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε 0,124 ευρώ έναντι 0,059 ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 111,3%.

Με δεδομένο ότι η εσωτερική αξία της μετοχής (Ίδια Κεφάλαια/αριθμό μετοχών Εταιρίας) την 31-12-2016 διαμορφώθηκε σε 1,77 ευρώ, ο δείκτης P/BV (τιμή /λογιστική αξία μετοχής) βάσει του μέσου όρου κλεισίματος της τιμής της μετοχής για το 2016, διαμορφώθηκε σε επίπεδα μικρότερα της μονάδας.

Σημειώνεται ότι η αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 08/09/2017.

Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 11/09/2017 (record date).

Έναρξη Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 15/09/2017.

Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ενημερώνοντας έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v