Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 5.020.563 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,68% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης 4,63 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΧΑΕ: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η ΕΧΑΕ γνωστοποιεί την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ενεκρίθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2015.

Στη ΓΣ αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι μέχρι 6.536.856 μετοχές κατά ανώτατο), με κατώτατη τιμή αγοράς 1,50 Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 7,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω προγράμματος η Εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 5.020.563 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,68% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης 4,63 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 23.244.794,18 ευρώ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v