Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Πράσινο φως από τη ΓΣ στην επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους

Η ΓΣ της εισηγμένης ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 525.040,80 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι κατά 4 λεπτά, και επιστροφή του στους μετόχους.

AS Company: Πράσινο φως από τη ΓΣ στην επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους

Η AS COMPANY ανακοίνωσε ότι την 5η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2017, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατέχουν 9.408.590 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2016 (1/1 - 31/12/2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2016 με πλειοψηφία 71,679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

4. Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή ως Ελεγκτών της Εταιρίας, για το οικονομικό έτος 2017, ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή του κ. Ευάγγελου Παγώνη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή του κ. Βλαχόπουλου Τιμόθεου του Θεοδώρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 30261), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", καθώς και την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Κατά: 0. Αποχή: 0.

5. Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

6. Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την προέγκριση και τον καθορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

7. Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 4 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί του σκοπού της Εταιρίας.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 525.040,80 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι κατά 4 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

9. Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων των άρθρων 4 και 5 αυτού.

Έγκυρες ψήφοι: 9.408.590. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,679%.
Υπέρ: 9.408.590. Kατά: 0. Αποχή: 0.

10. Στο 10ο θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της Εταιρίας, της θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο και του Ομίλου εν γένει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τη δραστηριότητα της Επιτροπής το παρελθόν έτος και το σχεδιασμό της δράσης της για το τρέχον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v