Ευρωσύμβουλοι: Μείωση κεφαλαίου για διαγραφή ζημιών και ΑΜΚ 865 χιλ.

Η εισηγμένη θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την αύξηση κεφαλαίου ως 865 χιλ ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ευρωσύμβουλοι: Μείωση κεφαλαίου για διαγραφή ζημιών και ΑΜΚ 865 χιλ.

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί (κατόπιν νέας ανακοινώσεως η οποία θα ακολουθήσει) το ταχύτερο δυνατό:

α) την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 2.586.967,50€ με την ταυτόχρονη διαγραφή αντιστοίχων ζημιών, μείωση η οποία θα προέλθει από την μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, από τα 0,60€ ανά μετοχή που είναι σήμερα, σε 0,30€ ανά μετοχή και

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών έως 865.000 € και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσεως του 2017. Οι ανωτέρω ενέργειες, συνιστούν την αντίδραση της εταιρίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρουν τα οικονομικά αποτελέσματα των δημοσιευθέντων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v