Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Στις 21 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καρέλιας θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου στην Καλαμάτα. Η διανομή μερίσματος μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Καρέλιας: Στις 21 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση
Η έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 2016 και η διανομή μερίσματος, είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καρέλιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου στην Καλαμάτα.

Οι μέτοχοι θα καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2016, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2016.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 και διανομής μερίσματος.

6. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου - Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v