Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στις 19/6 η ΓΣ για μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών, αποφάσισε η ΓΣ.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 19/6 η ΓΣ για μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

*Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.

*Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920 καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2017.

*Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017.

*Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων) κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

*Ανακοίνωση της από 13.12.2016 αποφάσεως του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του, το οποίο αντικαταστάθηκε από ισάριθμο νέο μέλος Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού και τον κ.ν.2190/1920.

*Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία.

*Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

*Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών

*Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού με προσθήκη δυνατότητας εκδόσεως και προνομιούχων μετοχών.

*Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού. Διάκριση δικαιώματος ψήφου σε προνομιούχες μετοχές.

*Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β΄ του κ.ν.2190/1920.

*Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το άρθρο 23α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την εταιρία ή / και τις θυγατρικές της, που αφορούν εκτός άλλων και την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων και την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρία.

*Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωσημη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v