Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στα €295 χιλ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Paperpack διαμορφώθηκαν σε 590 χιλ.€ έναντι 573 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 460 χιλ.€.

Paperpack: Στα €295 χιλ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η εταιρεία Paperpack ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α' Τριμήνου από 1/1/2017 έως 31/03/2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 3.812 χιλ.€ έναντι 3.905 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,38%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 590 χιλ.€ έναντι 573 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 424 χιλ.€ έναντι 424 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 295 χιλ.€ έναντι 295 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2017 ανέρχεται σε 138 άτομα ενώ την 31/03/2016 ανερχόταν σε 129 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0747 € έναντι 0,0747€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 844 χιλ. € έναντι θετικών ροών 78 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.003 χιλ.€ έναντι 2.312 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε περεταίρω κατά 460 χιλ.€.

Η εταιρεία έχει αποφασίσει την υλοποίηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος θα ολοκληρωθεί εντός της παρούσας χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v