Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στις 26/6 η ΓΣ για reverse split και αύξηση κεφαλαίου

Reverse Split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 13 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Intrakat στις 26 Ιουνίου .

Intrakat: Στις 26/6 η ΓΣ για reverse split και αύξηση κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Intrakat στις 26 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Kτίριο Β7, 3ος όροφος).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 - 31.12.2016.

5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την υπόλογη χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2017.

6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων.

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας.

8. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του πιστωτή του οποίου οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, ήτοι υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

9. Λήψη απόφασης για

α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας µε ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) και

β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού αυτών, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/20. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

10. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

11. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ΄άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. 12. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ΓΣ 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ της Intrakat  κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουνίου 2017 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 26η Ιουνίου 2017 (στο εξής η «Γ.Σ.»), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού € 13.000.000,00, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 25.397.630 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές μετοχές (εφεξής η «Αύξηση).

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως :

α. 50% για κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων των οποίων τις συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η Εταιρεία, όπως και εκείνων για τα οποία έχει αναδειχθεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
υπογραφής τους

β. το υπόλοιπο 50% για την συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας “INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του Real Estate, προκειμένου να πραγματοποιήσει επενδύσεις:

- στον τομέα ανάπτυξης τουριστικών κατοικιών σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς.

- στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων (Βoutique Hotels) στην Αθήνα και σε άλλους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς

- στον τομέα ανάπτυξης σύνθετων οικιστικών και εμπορικών αστικών μονάδων.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.

* Αναλυτικά η έκθεση του ΔΣ της Intrakat δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v