Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου €0,08

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,13 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για επιστροφή κεφαλαίου καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης στις 28 Ιουνίου.

ΕΛΤΟΝ: Προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου €0,08

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

8. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.138.414,96 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,52 ευρώ, ήτοι κατά 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

10. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

11. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 12η Ιουλίου 2017 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v