Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Στις 27/6 η συζήτηση για το ΜΟΔ

Στην Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου θα συζητηθεί η έκδοση του νέου ΜΟΔ. Την εκλογή νέων μελών στο ΔΣ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της MIG.

MIG: Στις 27/6 η συζήτηση για το ΜΟΔ

Η MIG ανακοίνωσε ότι την 15.6.2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 55 μετόχων που εκπροσωπούσαν 513.513.521 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 512.513.813 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,81% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 999.708 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Υπέρ: 512.513.813 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,81% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 999.708 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017.

- O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127.

Υπέρ: 512.285.040 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,76% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 1.228.481 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.

– Ορισμός Ανεξαρτήτου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

- Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Christophe Vivien ως νέου Μέλους του Δ.Σ. σε πλήρωση κενωθείσας θέσης και των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη και Πέτρου Κατσούλα ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Επίσης, ορίσθηκε ο κ. Εμμανουήλ Ξανθάκης ως Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Υπέρ: 512.285.040 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,76% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 1.228.481 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Αποφασίσθηκε επίσης η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες που αυτά παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περίπτωση) υπό αυτή την ιδιότητά τους κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του ποσού των € 785.000.

Τέλος, εγκρίθηκε το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Ομίλου, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 351.524.948 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 68,45% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 155.988.573 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 30,38% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 6.000.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,17% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την παροχή εξασφαλίσεων υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Η λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης κατά νόμον απαρτίας. Σύμφωνα με την από 25.5.2017 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27.6.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο (Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, Κηφισιά, ισόγειο), προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί του θέματος αυτού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v