Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Από 31 Ιουλίου η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Τρίτη 25/07/2017.

ΕΧΑΕ: Από 31 Ιουλίου η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

Η ΕΧΑΕ υπενθυμίζει ότι η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/6/2017, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 15.688.455,12 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,24 ευρώ (από 1,08 ευρώ σε 0,84 ευρώ) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Μετά την ανωτέρω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 54.909.592,92 ευρώ, διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,84 Ευρώ η κάθε μία.

Το άνω ποσό επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου, και διαμορφώνεται στο ποσό των 0,25997 Eυρώ ανά μετοχή.

Την Παρασκευή 30/06/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 836929, η υπ' αριθ. 73250/20.06.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε την 05/07/2017 για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου (0,25997 ευρώ ανά μετοχή) βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Τρίτη 25/07/2017 (αποκοπή τη Δευτέρα 24/07/2017, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία (24/07/2017), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 31/07/2017 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v