Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ

Η ΓΣ της εισηγμένης πραγματοποιήθηκε χθες και παραβρέθηκε ποσοστό 78,44% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Οι υπόλοιπες αποφάσεις.

ΕΛΒΕ: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ

Η ΕΛΒΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία της εταιρείας πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έξι (6) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.594.465 μετοχές σε σύνολο 3.307.500 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,44% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή χρήσης 1/1-31/12/2016 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Θέμα 2ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016

Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσης για τη διαχείριση της χρήσης 2016.

Θέμα 4ο : Αποφασίσθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2017.

Θέμα 5ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί σύμβαση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920.

Θέμα 6ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η απόφαση του ΔΣ που πάρθηκε 6-7-2017 την επανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και όλες τις πράξεις του ΔΣ από την ημερομηνία επανασυγκρότησης έως και σήμερα

Θέμα 7ο : Αποφασίσθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 826.875 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,71 ευρώ και σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Θέμα 8ο : Αποφασίσθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Θέμα 9ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου ως κάτωθι:

Άγγελος Τσατσούλης
Ελένη Σαμαρά
Φωτεινή Παπαδημητρίου

Θέμα 10ο : Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v