Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλτον: Αύξηση 27% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,87% έναντι των 2,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Έλτον: Αύξηση 27% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 64,63 εκατ. ευρώ από 58,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,79%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 41,26 εκατ. ευρώ από 39,87εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 3,48%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 10,85 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 9,57 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,36%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 6,85 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 6,51 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,29%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 16,78% (έναντι 16,25%του πρώτου εξαμήνου του 2016) και της Εταιρίας στο 16,60% (έναντι 16,32% του πρώτου εξαμήνου του 2016).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,64% έναντι των 4,26 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2016. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 7,82% από 7,23% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αύξηση κατά 12,37% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 3,31 εκατ. ευρώ έναντι 2,95 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 8,03% από 7,40% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 4,63 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 20,87% έναντι των 3,83 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2016. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,16% από 6,51% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 3,00 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 13,88% από τα 2,63 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,27% από 6,60% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 4,09 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,34% έναντι των 3,24 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει αύξηση και είναι 6,33% από 5,50% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 2,65 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,87% έναντι των 2,20 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 6,43% από 5,51%την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,87% έναντι των 2,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 4,71% από 4,08% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 17,38% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 1,82 εκατ. ευρώ έναντι 1,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,40% από 3,88% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 176% για τον Όμιλο και 165% για την Εταιρία.

* Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Α’ εξαμήνου 2017

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2017 ανήλθε σε 99,76 εκατ. ευρώ και 81,51 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 88,60 εκατ. ευρώ και 75,97 εκατ. ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2016 παρουσιάζοντας αύξηση 12,61% και 7,29% αντίστοιχα. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως:

Μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και της εταιρίας κατά 1,60 εκατ. ευρώ και 1,15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι μείωση ποσοστού 26,41% και 21,74% αντίστοιχα.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου και μείωση της εταιρίας κατά 0,79 εκατ. ευρώ και 0,32 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 1,59% και 0,72% αντίστοιχα.

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρίας κατά 0,65 εκατ. ευρώ και 2,30 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 3,11% και 13,13% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v