Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Κατά 58,46% καλύφθηκε η ΑΜΚ

Η ΑΜΚ καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 37 μετόχων, κατά ποσοστό 58,46% με την καταβολή συνολικού ποσού 504.120,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.680.403 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Ευρωσύμβουλοι: Κατά 58,46% καλύφθηκε η ΑΜΚ

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε από τις 9.11.2017 έως και τις 23.11.2017, καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 37 μετόχων, κατά ποσοστό 58,46% με την καταβολή συνολικού ποσού 504.120,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.680.403 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης σε τιμή διάθεσης 0,30€ εκάστη), ενώ ποσοστό 41,54% (από τις συνολικά 2.874.408 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 1.194.005 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Σύμφωνα με την από 19.6.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους ανάλογα με την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της εταιρίας.

Επίσης σύμφωνα με την από 30.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αυτό αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (η οποία εκκίνησε την 3.7.2017 όταν το Δ.Σ. αποφάσισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών), για έναν (1) επιπλέον μήνα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2190/1920 και τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 19.6.2017.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα αξιοποιήσει τον εναπομείναντα χρόνο της παρατάσεως για την καταβολή της αύξησης, προκειμένου να διαθέσει είτε το σύνολο είτε μέρος των ως αδιαθέτων νέων μετοχών, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους κατά την κρίση του και σύμφωνα με το συμφέρον της εταιρίας.

Η εταιρία θα δημοσιοποιήσει συμπληρωματική ανακοίνωση εντός των νομίμων προθεσμιών, για την διάθεση των αδιαθέτων νέων μετοχών και για το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v