Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Καλύφθηκε σε ποσοστό 87% η ΑΜΚ

Το Δ.Σ. της εισηγμένης αποφάσισε το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι 750.565,50 €, με την έκδοση 2.501.885 νέων μετοχών.

Ευρωσύμβουλοι: Καλύφθηκε σε ποσοστό 87% η ΑΜΚ

Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.6.2017 και πραγματοποιήθηκε από τις 9.11.2017 έως και τις 23.11.2017, καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 37 μετόχων, κατά ποσοστό 58,46% με την καταβολή συνολικού ποσού 504.120,90 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.680.403 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης σε τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη), ενώ ποσοστό 41,54% (από τις συνολικά 2.874.408 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 1.194.005 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 1.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας από τις ως άνω 1.194.005 αδιάθετες μετοχές, οι 2.816 (ήτοι ποσοστό 0,10% της αύξησης, που αντιστοιχεί σε ποσό 844,80 €), διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από ένα (1) μέτοχο για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης).

Ως εκ τούτου, από εγγραφές και από προεγγραφές έχει καλυφθεί (με την κατάθεση του αναλογούντος συνολικού ποσού 504.965,70 € στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης) ποσοστό 58,56% της αύξησης.

Από τις υπόλοιπες 1.191.189 μετοχές (ήτοι ποσοστό 41,44% της αύξησης, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 357.356,70 €) σήμερα 1.12.2017, το Δ.Σ. σύμφωνα με εξουσιοδότηση την οποία έλαβε από την Τακτική Γ.Σ. της 19.6.2017, διέθεσε σε 21 υφιστάμενους και μη μετόχους, 818.666 αδιάθετες νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 28,48% της αύξησης, για τις οποίες αυτοί είχαν ήδη καταβάλει στον λογαριασμό της αύξησης το συνολικό ποσό των 245.599,80 €.

Κατόπιν τούτων η εταιρία ανακοινώνει την μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 87,04% με την καταβολή 750.565,50 € (εκ των 862.322,40 € που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί) και την κάλυψη 2.501.885 νέων μετοχών (εκ των 2.874.408 οι οποίες είχε αποφασισθεί να εκδοθούν).

Κατ' εξουσιοδότηση της από 19.6.2017 Τακτικής Γ.Σ., σήμερα 1.12.2017 το Δ.Σ. αποφάσισε το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μόνο μέχρι του ποσού της κάλυψης, ήτοι 750.565,50 € με την έκδοση 2.501.885 νέων μετοχών. Οι εναπομείνασες 372.523 αδιάθετες νέες μετοχές, δεν θα εκδοθούν. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 750.565,50 €. Την 1.12.2017 το Δ.Σ. σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 19.6.2017 και με το άρθρο 13α§2 του κ.ν.2190/1920 αποφάσισε την προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσαρμόζεται και ανέρχεται πλέον σε 3.337.533,00 €, διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα (11.125.110) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Εν αναμονή των εγκριτικών αποφάσεων του Γ.Ε.ΜΗ, η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της για το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v