Ευρωσύμβουλοι: Από 19/12 στο ταμπλώ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.337.533,00€, διαιρούμενο σε 11.125.110 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Ευρωσύμβουλοι: Από 19/12 στο ταμπλώ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.501.885 νέων κοινών  ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.6.2017, θα αρχίσει από την Τρίτη 19.12.2017.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.337.533,00€, διαιρούμενο σε 11.125.110 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 14.12.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.501.885  νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Α. Αποστολίδης (τηλ. 2310 804000 και 2310 804077) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v