Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελγέκα

Ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας μέχρι σήμερα, αναλαμβάνει νέα διευρυμένα καθήκοντα στον Όμιλο.

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελγέκα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελγέκα κατά τη σημερινή του συνεδρίαση την 19η Ιανουαρίου 2018 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ιδιοτήτων των μελών του, δεδομένου ότι ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας μέχρι σήμερα, αναλαμβάνει νέα διευρυμένα καθήκοντα στον Όμιλο μετά την εκλογή του ως συνδιαχειριστής (ένας εκ των τριών διαχειριστών) στη θυγατρική εταιρία «ELGEKA CYPRUS LTD», και ως εκ τούτουπαύει πλέον να έχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μέλους και στο εξής θα έχει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση
με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος -
Εκτελεστικό μέλος
2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
4. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
5. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος
6. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
7. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07.05.2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι
την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Συνεπεία των ανωτέρω, η σύνθεση και οι ιδιότητες των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής
Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα έχουν στο εξής ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
4. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v