Πλαστικά Κρήτης: Αγοράζει το 51% εταιρίας φωτοβολταϊκών

Η γενική συνέλευση της εισηγμένης έδωσε το πράσινο φως για την εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρίας Φωτοβολταϊκά Τραγανού ΑΕ έναντι 1,07 εκατ. ευρώ.

Πλαστικά Κρήτης: Αγοράζει το 51% εταιρίας φωτοβολταϊκών

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 27/12/2017 πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 39 µέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 24.947.454 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 µετοχών δηλ. ποσοστό 91,118% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέµα 1ο

- Παροχή αδείας για τη σύναψη συµβάσεων µεταξύ της εταιρίας και προσώπων που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας για τη σύναψη σύµβασης αγοράς 113.900 κοινών ονοµαστικών µετοχών που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των µετοχών, των δικαιωµάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αντί τιµήµατος 1.070.000 ευρώ, µεταξύ της εταιρίας και προσώπου που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Με νεότερη ανακοίνωσή της η Εταιρία θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις σχετικά µε το παραπάνω εταιρικό γεγονός. 

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 24.947.454
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,118%
Έγκυρα: 24.947.454
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.926.510 Κατά: 20.944 Λευκά/Αποχή : 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v