Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Πρόταση εξαγοράς των ΕΛ.ΠΙΣ. από την Παυλίδης Μάρμαρα

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε ΕΛ.ΠΙΣ (ελληνικά πιστοποιητικά) ανέρχεται σε 18,70 ευρώ τοις μετρητοίς. Η Πρόταση Εξαγοράς αφορά την απόκτηση από την Παυλίδης συνολικά έως 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ.

Mermeren: Πρόταση εξαγοράς των ΕΛ.ΠΙΣ. από την Παυλίδης Μάρμαρα

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ», ανακοινώνει την υποβολή πρότασης για την απόκτηση έως 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ. της εταιρείας με την επωνυμία «MERMEREN KOMBINAT AD Prilep (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Π.Γ.Δ.Μ., έχει έδρα στο Prilep και έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξόρυξη, επεξεργασία και διανομή μαρμάρων και διακοσμητικών πλακών.

Τα ΕΛ.ΠΙΣ. (ελληνικά πιστοποιητικά) αντιστοιχούν σε κοινές παριστώμενες μετοχές της Εταιρείας και είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η Προτείνουσα Εταιρεία προχώρησε στη σύνταξη πληροφοριακού υλικού της πρότασης (στο εξής η «Πρόταση Εξαγοράς»), την οποία απευθύνει προς τους κατόχους των Ελληνικών Πιστοποιητικών (στο εξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») των κοινών μετοχών της Εταιρείας. Σύμβουλος της Προτείνουσας Εταιρείας για τη σύνταξη του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού είναι η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

1. Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της πρότασης εξαγοράς

Κατά την ημερομηνία της παρούσας (στο εξής «Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς»), το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.686.858 και διαιρείται σε 4.686.858 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. Οι μετοχές της Εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ., και στο Χ.Α. μέσω των ΕΛ.ΠΙΣ. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία (παριστώμενες μετοχές).

Η Πρόταση Εξαγοράς αφορά την απόκτηση από την Προτείνουσα Εταιρεία συνολικά έως 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ., που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ. που διαπραγματεύονται στο Χ.Α., όπως επίσης και θεματοφύλακας των αντίστοιχων μετοχών.

Κάθε ένα (1) ΕΛ.ΠΙΣ. αντιπροσωπεύει μία (1) μετοχή της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.

Κατά την Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς, η Προτείνουσα Εταιρεία κατείχε έμμεσα 4.143.357 των μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,40% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2. Προσφερόμενο Αντάλλαγμα 

Το προσφερόμενο από την Προτείνουσα Εταιρεία αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε ΕΛ.ΠΙΣ της Πρότασης Εξαγοράς, το οποίο προσφέρεται νομίμως και εγκύρως (στο εξής τα «Προσφερόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.») κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) ανέρχεται σε 18,70 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

3. Περίοδος και Διαδικασία αποδοχής της πρότασης εξαγοράς

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής το «Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής») στα γραφεία του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), θα διαρκέσει από 28.02.2018 και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) έως 28.03.2018 και ώρα 03:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»). Η διαδικασία αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. θα πρέπει να μελετήσουν στο σύνολό του και να το κατανοήσουν πλήρως, προτείνεται δε να λάβουν και ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v