Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στα €3,1 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2017

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκ. έναντι €1,4 εκ. το 2016. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €27,4 εκ. το 2017 έναντι €26,7 εκ. το 2016.

ΕΧΑΕ: Στα €3,1 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκ. έναντι €1,4 εκ. το 2016. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2017, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε €0,042, έναντι €0,033 το 2016.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €27,4 εκ. το 2017 έναντι €26,7 εκ. το 2016, αυξημένος κατά 2,6%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €26,3 εκ. έναντι €25,6 εκ., αυξημένα κατά 2,9%.

Παρά τη μικρή μείωση της αξίας συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά κατά το 2017 σε σχέση με το 2016, η συγκρατημένη αύξηση των ενοποιημένων εσόδων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από εταιρικές πράξεις σε συνδυασμό με την αύξηση της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €58,8 εκ. έναντι €60,5 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 2,8%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% συγκρινόμενη με το 2016 (€50,2 δισ. έναντι €41,3 δισ.).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2017 στις 802,4 μονάδες, αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του 2016 (643,6 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 29,3% το 2017 από 36,5% το 2016, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 72,7 εκ. μετοχές έναντι 96,4 εκ. μετοχές.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 24% (78,7 χιλ. έναντι 63,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 16% λόγω της μεταβολής των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι του 2016 (€16,3 εκ. έναντι €15,8 εκ.). Αντίστοιχα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2016 (€18,4 εκ. έναντι €17,6 εκ.). Tα αποτελέσματα 2016 επιβαρύνθηκαν, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, με πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων ύψους €2,2 εκ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2017 ανήλθαν σε €5,1 εκ. έναντι €3,4 εκ. το 2016.

Σε προσαρμοσμένο επίπεδο, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,6% και διαμορφώθηκαν σε €8,55 εκ. το 2017 έναντι €8,60 εκ. το 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v