Πετρόπουλος: Την αγορά ιδίων μετοχών και την πώληση ακινήτου ενέκρινε η ΓΣ

Την μη διανομή μερίσματος, την αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και την πώληση ακινήτου στην Οδό Πίνδου και Αργυράκη στου Ρέντη το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Πετρόπουλος.

Πετρόπουλος: Την αγορά ιδίων μετοχών και την πώληση ακινήτου ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Απριλίου 2018, και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 17 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.210.519 μετοχές, ήτοι 73,69% και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Eταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2017. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2017. Eγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 και ελήφθη απόφαση για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση.

Θέμα 2ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2017.

Θέμα 3ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2018.

Θέμα 4ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορίσθηκαν οι ιδιότητες κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Θέμα 5ο. Συνεπεία της ως άνω εκλογής νέου ΔΣ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ορίστηκαν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Στάθης Παπαγεωργίου, Ιωάννης Κατσουρίδης και Ιωάννης Φιλιώτης, που πληρούν τις επιταγές του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 6ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 7ο: Αποφασίσθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών, έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές για διάστημα 24 μηνών – έως 18/4/2020- με κατώτατη τιμή τα 1,00 ευρώ και ανώτερη τα 10,00 ευρώ.

Θέμα 8ο. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη πώληση ακινήτου στην Οδό Πίνδου και Αργυράκη στου Ρέντη το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καθορίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2017.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.210.519 υπέρ και 0 κατά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v