Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Στις 24/5 η ΓΣ για ομολογιακά δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση είναι η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ, η μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά, καθώς και η εκλογή νέου ΔΣ.

Μοτοδυναμική: Στις 24/5 η ΓΣ για ομολογιακά δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ

Για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως 5 εκατ. ευρώ καθώς και για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου για την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά,  καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Μοτοδυναμική στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.     
 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 -31.12.2018) και καθορισμός αμοιβής τους.
 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.
 5. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.
 6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.
 7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
 8. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
 10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά– Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
 11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v