Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Στις 20/6 η ΓΣ για επιστροφή €0,02 ανά μετοχή

Οι μέτοχοι της Χαϊδεμένος καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 166.815 ευρώ με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής κατά 0,02 ευρώ και ισόποση επιστροφή για κάθε μετοχή.

Χαϊδεμένος: Στις 20/6 η ΓΣ για επιστροφή €0,02 ανά μετοχή

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή 0,02 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Χαϊδεμένος στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920
  5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920
  6. Καθορισμός της διάρκειας της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου
  7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 166.815 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,02 ΕΥΡΩ και επιστροφή ποσού 0,02 ΕΥΡΩ σε κάθε μετοχή κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Σκοπός της μείωσης είναι η επιστροφή στους μετόχους ποσού 0,02 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 166.815 ΕΥΡΩ, καθώς η εταιρία λόγω του υψηλού ποσού του μετοχικού της κεφαλαίου δεν έχει ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών της την επιστρεφόμενη στους μετόχους εταιρική περιουσία
  8. Διάφορες ανακοινώσεις

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v