Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 29 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μπήτρος

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας.

Στις 29 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μπήτρος

Οι μέτοχοι της Μπήτρος καλούνται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, καθώς και της ετήσιας

Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση για την ίδια εταιρική χρήση.
Διάθεση κερδών.

Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 2017.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και Αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2018.

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας.

Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 περί «υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v