Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου, και Ιωάννα Κ. Καρέλια, ασκώντας δικαίωμα της μειοψηφίας, υπέβαλαν δια των εκπροσώπων τους, αίτημα αναβολής της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 18-07-2018.

Καρέλια: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία Καρέλια ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη, 20η Ιουνίου 2018 και ώρα 10 π.μ., πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 2.672.807 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 96,84% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την ομόφωνη εκλογή του οριστικού Προέδρου της Συνέλευσης, οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου, και Ιωάννα Κ. Καρέλια, ασκώντας δικαίωμα της μειοψηφίας, υπέβαλαν δια των εκπροσώπων τους, αίτημα αναβολής της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 18-07-2018.

Κατόπιν τούτου, ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η 18η Ιουλίου 2018 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι κατά το ά. 39 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.

Στη νέα συνεδρίαση μπορούν να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ» κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, ήτοι της 14ης Ιουλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α Κ.Ν. 2190/1920.

Συνεπεία τούτου, αναβάλλεται η διανομή μερίσματος μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v